Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21481 Họ tên: Lê Anh Khôi
Ngày sinh: 08/04/1984
CMND: 264262790
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052251 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052251 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21482 Họ tên: Lê Văn Khánh
Ngày sinh: 28/03/1984
Thẻ căn cước: 030084008016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052250 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052250 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
21483 Họ tên: Ông Quang Sơn
Ngày sinh: 11/09/1983
CMND: 301088407
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052249 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21484 Họ tên: Ngô Phước Ninh
Ngày sinh: 01/10/1978
CMND: 365349668
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052248 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21485 Họ tên: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày sinh: 22/04/1985
Thẻ căn cước: 044085002285
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052247 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052247 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21486 Họ tên: Nguyễn Khánh Duy
Ngày sinh: 15/09/1988
CMND: 341359259
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052246 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052246 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21487 Họ tên: Nguyễn Đăng Thống Nhất
Ngày sinh: 01/07/1976
Thẻ căn cước: 048076000005
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052245 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052245 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21488 Họ tên: Lotti JR Mario Joseph
Ngày sinh: 25/08/1963
CMND: 483798672
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052244 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/03/2021
BXD-00052244 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 13/03/2021
21489 Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 04/06/1979
CMND: 023485424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052243 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 22/07/2024
BXD-00052243 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 22/07/2024
21490 Họ tên: Lư Chí Tài
Ngày sinh: 13/03/1979
CMND: 023267217
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052242 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
BXD-00052242 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21491 Họ tên: Nguyễn Đức Trung
Ngày sinh: 30/04/1986
Thẻ căn cước: 079086005991
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052241 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21492 Họ tên: Nguyễn Đặng Minh Trang
Ngày sinh: 13/09/1981
CMND: 023445443
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052240 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21493 Họ tên: Hứa Quang Huy
Ngày sinh: 24/12/1977
CMND: 025126340
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052239 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21494 Họ tên: Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 16/02/1985
CMND: 211817238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052238 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21495 Họ tên: Hoàng Văn Minh
Ngày sinh: 14/05/1983
Thẻ căn cước: 036083002207
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052237 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21496 Họ tên: Lương Phan Anh
Ngày sinh: 19/09/1982
CMND: 023734559
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052236 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21497 Họ tên: Phùng Thị Phương Loan
Ngày sinh: 18/02/1982
CMND: 280780448
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052235 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21498 Họ tên: Phạm Thụy Ngọc Phương
Ngày sinh: 27/03/1982
CMND: 025164458
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052234 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21499 Họ tên: Thái Lam Hương
Ngày sinh: 31/08/1982
CMND: 025324346
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052233 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21500 Họ tên: Đặng Thế Minh
Ngày sinh: 12/08/1981
CMND: 025013698
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052232 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn