Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21881 Họ tên: Trịnh Quốc Hùng
Ngày sinh: 19/10/1986
Thẻ căn cước: 001086000908
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073194 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073194 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 07/10/2024
21882 Họ tên: Lê Văn Đốc
Ngày sinh: 20/12/1989
CMND: 142443298
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073193 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073193 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
21883 Họ tên: Đào Cư Quang
Ngày sinh: 19/05/1985
CMND: 111981977
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073192 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073192 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
21884 Họ tên: Hoàng Anh Tuấn
Ngày sinh: 03/11/1981
CMND: 182284631
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073191 Giám sát công tác NN và PTNT III 07/10/2024
HNT-00073191 Giám sát công tác NN và PTNT III 07/10/2024
21885 Họ tên: Đỗ Quang Vị
Ngày sinh: 10/12/1979
Thẻ căn cước: 034079006676
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073190 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073190 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 07/10/2024
21886 Họ tên: Phạm Thành Dương
Ngày sinh: 15/03/1992
CMND: 031745217
Trình độ chuyên môn: Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073189 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073189 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
21887 Họ tên: Phạm Hồng Quảng
Ngày sinh: 07/04/1988
Thẻ căn cước: 031088000422
Trình độ chuyên môn: Xây dựng xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073188 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073188 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 07/10/2024
21888 Họ tên: Lục Thành Trung
Ngày sinh: 09/07/1983
CMND: 080450267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073187 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073187 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
21889 Họ tên: Đặng Văn Đức
Ngày sinh: 05/01/1980
Thẻ căn cước: 034080009478
Trình độ chuyên môn: Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073186 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 07/10/2024
HNT-00073186 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 07/10/2024
21890 Họ tên: Nguyễn Đức Tâm
Ngày sinh: 24/04/1985
Thẻ căn cước: 026085003126
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073185 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 07/10/2024
HNT-00073185 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 07/10/2024
21891 Họ tên: Trần Đức Dũng
Ngày sinh: 20/09/1979
Thẻ căn cước: 036079002689
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073184 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073184 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 07/10/2024
21892 Họ tên: Nguyễn Đình Đỉnh
Ngày sinh: 15/08/1961
Thẻ căn cước: 001061007230
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073183 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 07/10/2024
HNT-00073183 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 07/10/2024
21893 Họ tên: Tạ Quốc Thành
Ngày sinh: 18/07/1987
Thẻ căn cước: 001087023211
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073182 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073182 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 07/10/2024
21894 Họ tên: Cao Văn Trường
Ngày sinh: 04/11/1981
Thẻ căn cước: 001081008172
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073181 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 07/10/2024
HNT-00073181 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 07/10/2024
21895 Họ tên: Vũ Văn Giang
Ngày sinh: 12/05/1981
Thẻ căn cước: 038081002749
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073180 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073180 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 07/10/2024
21896 Họ tên: Nguyễn Quang Triển
Ngày sinh: 08/12/1965
CMND: 012490108
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073179 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 07/10/2024
HNT-00073179 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 07/10/2024
21897 Họ tên: Đoàn Duy Anh
Ngày sinh: 02/11/1990
Thẻ căn cước: 001090000808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073178 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073178 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
21898 Họ tên: Bùi Quốc Hưng
Ngày sinh: 12/01/1963
Thẻ căn cước: 001063003723
Trình độ chuyên môn: Xây dựng đường ô tô
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073177 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073177 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 07/10/2024
21899 Họ tên: Nguyễn Văn Nam
Ngày sinh: 10/10/1980
CMND: 011944343
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073176 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 07/10/2024
HNT-00073176 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 07/10/2024
21900 Họ tên: Phạm Văn Bảng
Ngày sinh: 14/09/1956
Thẻ căn cước: 001056001511
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073175 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073175 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 07/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn