Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
221 Họ tên: Bùi Văn Trung
Ngày sinh: 12/05/1989
Thẻ căn cước: 034089003864
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140573 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140573 Quản lý dự án II 21/04/2027
222 Họ tên: Lê Xuân Trường
Ngày sinh: 31/10/1977
Thẻ căn cước: 001077004298
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140572 Quản lý dự án II 21/04/2027
223 Họ tên: Trần Thanh Tuấn
Ngày sinh: 03/04/1989
Thẻ căn cước: 036089006035
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140571 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
224 Họ tên: Vi Văn Việt
Ngày sinh: 15/09/1993
Thẻ căn cước: 024093019047
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140570 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
225 Họ tên: Vũ Văn Tuân
Ngày sinh: 04/08/1992
CMND: 017028803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140569 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
CTN-00140569 Quản lý dự án II 21/04/2027
226 Họ tên: Trịnh Tuấn Trường
Ngày sinh: 15/11/1991
Thẻ căn cước: 036091004941
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140568 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
CTN-00140568 Quản lý dự án II 21/04/2027
227 Họ tên: Phùng Quang Hùng
Ngày sinh: 22/02/1991
Thẻ căn cước: 001091036910
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140567 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
228 Họ tên: Nguyễn Đức Minh
Ngày sinh: 28/10/1981
Thẻ căn cước: 001081008278
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140566 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140566 Quản lý dự án II 21/04/2027
229 Họ tên: Nguyễn Đình Mừng
Ngày sinh: 17/10/1981
CMND: 031248993
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140565 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140565 Quản lý dự án II 21/04/2027
230 Họ tên: Trần Đức Phương
Ngày sinh: 08/06/1981
Thẻ căn cước: 001081004399
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140564 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
231 Họ tên: Kiều Văn Quynh
Ngày sinh: 04/02/1991
Thẻ căn cước: 034091004440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140563 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
232 Họ tên: Đỗ Đình Hưng
Ngày sinh: 08/12/1989
Thẻ căn cước: 036089002407
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140562 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
233 Họ tên: Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 01/03/1972
Thẻ căn cước: 001072025864
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140561 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140561 Quản lý dự án II 21/04/2027
234 Họ tên: Điêu Mạnh Hà
Ngày sinh: 01/08/1990
Thẻ căn cước: 012090000029
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140560 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
235 Họ tên: Nguyễn Văn Xương
Ngày sinh: 20/11/1990
Thẻ căn cước: 034090016464
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140559 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
236 Họ tên: Lê Đắc Ý
Ngày sinh: 10/10/1985
CMND: 131388313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140558 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
237 Họ tên: Nguyễn Việt Hiệu
Ngày sinh: 02/01/1989
CMND: 186744838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140557 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140557 Quản lý dự án II 21/04/2027
238 Họ tên: Nguyễn Ngọc Quý
Ngày sinh: 14/12/1990
Thẻ căn cước: 040090010065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140556 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
239 Họ tên: Lý Công Tuấn
Ngày sinh: 15/05/1978
Thẻ căn cước: 015078000036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140555 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
240 Họ tên: Hà Thanh Hào
Ngày sinh: 03/04/1972
Thẻ căn cước: 001072011895
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140554 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn