Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
221 Họ tên: Hồ Anh Vũ
Ngày sinh: 23/10/1992
CMND: 212***860
Trình độ chuyên môn: KS XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157949 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2027
222 Họ tên: Nguyễn Nhật Hồ
Ngày sinh: 09/07/1994
CMND: 272***703
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157948 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2027
DON-00157948 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 20/11/2027
223 Họ tên: Nguyễn Toàn Diện
Ngày sinh: 20/08/1995
Thẻ căn cước: 052******693
Trình độ chuyên môn: CĐ CNKTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157947 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 20/11/2027
DON-00157947 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2027
224 Họ tên: Lê Đức Hải
Ngày sinh: 04/07/1996
Thẻ căn cước: 066******112
Trình độ chuyên môn: KS CNKT CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157946 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 20/11/2027
DON-00157946 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2027
225 Họ tên: Ninh Công Đức
Ngày sinh: 11/11/1991
Thẻ căn cước: 038******184
Trình độ chuyên môn: KS CNKT CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157945 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2027
DON-00157945 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 20/11/2027
226 Họ tên: Trần Như Thiên Vũ
Ngày sinh: 20/02/1986
CMND: 215***978
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157944 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2027
DON-00157944 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 20/11/2027
227 Họ tên: Trần Minh Hưng
Ngày sinh: 07/02/1995
Thẻ căn cước: 075******572
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157943 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 20/11/2027
DON-00157943 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2027
228 Họ tên: Lê Hoàng Ân
Ngày sinh: 22/05/1984
Thẻ căn cước: 075******909
Trình độ chuyên môn: KS XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157942 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 20/11/2027
DON-00157942 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 20/11/2027
229 Họ tên: Lê Hoàng Quốc
Ngày sinh: 08/11/1982
Thẻ căn cước: 075******659
Trình độ chuyên môn: KS XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157941 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 20/11/2027
DON-00157941 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 20/11/2027
230 Họ tên: TRẦN ĐỨC TRÍ
Ngày sinh: 28/12/1984
Thẻ căn cước: 089******649
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00157933 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng; HTKT (cấp, thoát nước) III 15/11/2027
231 Họ tên: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Ngày sinh: 14/11/1976
Thẻ căn cước: 052******180
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157932 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (ĐD&TBA) III 15/11/2027
232 Họ tên: NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
Ngày sinh: 03/10/1983
CMND: 211***639
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157931 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 15/11/2027
233 Họ tên: ĐẶNG TRƯƠNG HOÀI BẢO
Ngày sinh: 26/01/1993
Thẻ căn cước: 052******300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157930 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 15/11/2027
234 Họ tên: VÕ VĂN TIẾN
Ngày sinh: 12/10/1981
CMND: 211***057
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157929 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 15/11/2027
235 Họ tên: TRẦN THANH NGHĨA
Ngày sinh: 16/09/1985
Thẻ căn cước: 044******723
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157928 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III 15/11/2027
BID-00157928 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 15/11/2027
236 Họ tên: ĐẶNG ANH ĐỨC
Ngày sinh: 28/08/1983
Thẻ căn cước: 064******188
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157927 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 15/11/2027
237 Họ tên: LÊ THANH TÙNG
Ngày sinh: 05/08/1992
Thẻ căn cước: 066******115
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157926 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 15/11/2027
238 Họ tên: ĐẶNG NGỌC HỮU
Ngày sinh: 18/07/1983
CMND: 211***022
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157925 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 15/11/2027
239 Họ tên: PHẠM MINH VƯƠNG
Ngày sinh: 26/11/1973
Thẻ căn cước: 054******751
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157924 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí vào công trình III 15/11/2027
240 Họ tên: ĐẶNG HỮU ỔN
Ngày sinh: 12/12/1974
CMND: 220***496
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00157923 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III 15/11/2027
BID-00157923 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 15/11/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn