Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24881 Họ tên: Đỗ Quang Minh
Ngày sinh: 11/08/1984
CMND: 023489626
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073876 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
24882 Họ tên: Vũ Thanh Tuấn
Ngày sinh: 22/02/1985
CMND: 026034148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073875 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 17/10/2024
HCM-00073875 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III 17/10/2024
24883 Họ tên: Nguyễn Văn Hiểu
Ngày sinh: 10/02/1991
CMND: 215155229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073874 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 17/10/2024
HCM-00073874 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp - thoát nước III 17/10/2024
24884 Họ tên: Ngô Nữ Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 14/11/1993
CMND: 261262893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073873 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
24885 Họ tên: Nguyễn Đình Hổ
Ngày sinh: 20/01/1981
CMND: 023523473
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073872 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 17/10/2024
24886 Họ tên: Vũ Ngọc Sơn
Ngày sinh: 19/05/1978
CMND: 024993981
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073871 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073871 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
24887 Họ tên: Trần Hữu Thắng
Ngày sinh: 22/03/1990
CMND: 024683859
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073870 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
24888 Họ tên: Lê Quang Chánh
Ngày sinh: 10/12/1988
CMND: 311986283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073869 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
24889 Họ tên: Bùi Công Tuấn
Ngày sinh: 25/03/1974
CMND: 197006227
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073868 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
HCM-00073868 Định giá xây dựng III 17/10/2024
24890 Họ tên: Huỳnh Tấn Việt
Ngày sinh: 09/10/1987
CMND: 215076143
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073867 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/10/2024
24891 Họ tên: Dín Cỏng Dưỡng
Ngày sinh: 01/10/1990
CMND: 271980652
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073866 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
24892 Họ tên: Trần Văn Trí
Ngày sinh: 26/02/1991
CMND: 212658657
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073865 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 17/10/2024
24893 Họ tên: Hoàng Văn Cừ
Ngày sinh: 06/08/1990
CMND: 173388749
Trình độ chuyên môn: TCCN Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073864 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 17/10/2024
24894 Họ tên: Huỳnh Trung Trực
Ngày sinh: 12/12/1984
CMND: 321128366
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073863 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 17/10/2024
24895 Họ tên: Dương Văn Hà
Ngày sinh: 05/06/1991
CMND: 241302043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073862 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
24896 Họ tên: Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 20/05/1984
CMND: 240826817
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073861 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
24897 Họ tên: Cao Văn Hồng
Ngày sinh: 14/05/1986
CMND: 251087642
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073860 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 17/10/2024
24898 Họ tên: Trần Văn Quyền
Ngày sinh: 21/08/1993
CMND: 145508420
Trình độ chuyên môn: TCCN Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073859 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước; cây xanh; chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 17/10/2024
24899 Họ tên: Nguyễn Minh Thắng
Ngày sinh: 13/09/1993
CMND: 341691809
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073858 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
HCM-00073858 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước; cây xanh; chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 17/10/2024
24900 Họ tên: Nguyễn Phạm Khánh Luân
Ngày sinh: 11/04/1984
CMND: 023712524
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng cầu đường Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073857 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 17/10/2024
HCM-00073857 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ) III 17/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn