Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25241 Họ tên: Vũ Thành Đoàn
Ngày sinh: 17/12/1978
Thẻ căn cước: 036078005287
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079497 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
BXD-00079497 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
25242 Họ tên: Văn Anh
Ngày sinh: 09/10/1976
CMND: 011818528
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079496 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
25243 Họ tên: Võ Trung Kiên
Ngày sinh: 18/02/1988
CMND: 225320248
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079495 Thu hồi theo QĐ 13/QĐ-HĐXD-CN ngày 14/5/2020 (Thiết kế cơ - điện công trình) I 13/01/2025
25244 Họ tên: Trần Bá Tước
Ngày sinh: 26/06/1984
CMND: 364035812
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079494 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
25245 Họ tên: Nguyễn Thị Kim Đồng
Ngày sinh: 20/12/1987
CMND: 230649013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079493 Thiết kế cơ - điện công trình I 13/01/2025
25246 Họ tên: Nguyễn Văn Nhật Huỳnh
Ngày sinh: 27/12/1975
CMND: 225005283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079492 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25247 Họ tên: Trần Thái Thành
Ngày sinh: 21/12/1980
CMND: 221085819
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079491 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25248 Họ tên: Nguyễn Anh Minh
Ngày sinh: 22/01/1980
Thẻ căn cước: 079080001145
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079490 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25249 Họ tên: Nguyễn Duy Nhất
Ngày sinh: 31/03/1980
CMND: 240626430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079489 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
BXD-00079489 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 04/06/2025
25250 Họ tên: Phạm Minh Đức
Ngày sinh: 01/08/1986
CMND: 205266576
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079488 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25251 Họ tên: Nguyễn Kim Vũ
Ngày sinh: 18/07/1964
Thẻ căn cước: 052064000253
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079487 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25252 Họ tên: Lê Thanh Phong
Ngày sinh: 03/04/1983
CMND: 264213808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079486 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25253 Họ tên: Nguyễn Hoàng Hổ
Ngày sinh: 05/09/1986
CMND: 233073494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079485 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25254 Họ tên: Lâm Bảo Cường
Ngày sinh: 06/02/1976
CMND: 221077052
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079484 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25255 Họ tên: Lê Mạnh Hùng
Ngày sinh: 17/01/1976
CMND: 260789162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079483 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25256 Họ tên: Vương Ngọc Minh Tuấn
Ngày sinh: 14/09/1984
Thẻ căn cước: 056084000154
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079482 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25257 Họ tên: Dương Minh Tạo
Ngày sinh: 17/05/1987
CMND: 215024498
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079481 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25258 Họ tên: Võ Duy Khâm
Ngày sinh: 16/07/1979
CMND: 212054002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện lạnh - ngành kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079480 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25259 Họ tên: Phạm Thị Huyền Sinh
Ngày sinh: 28/05/1988
CMND: 215087155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079479 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
25260 Họ tên: Phan Thanh Tín
Ngày sinh: 30/12/1982
CMND: 250584010
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079478 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn