Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 14/08/1991
Thẻ căn cước: 040******747
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162207 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật III 17/01/2028
22 Họ tên: Đỗ Thị Mỹ Tiên
Ngày sinh: 24/01/1991
Thẻ căn cước: 072******669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162206 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
23 Họ tên: Nguyễn Văn Thuận
Ngày sinh: 08/01/1982
Thẻ căn cước: 072******150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử (hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162205 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 17/01/2028
24 Họ tên: Trầm Hoàng Thanh
Ngày sinh: 05/03/1992
Thẻ căn cước: 072******332
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162204 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 17/01/2028
TAN-00162204 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 17/01/2028
25 Họ tên: Trương Đình Thắng
Ngày sinh: 12/03/1996
Thẻ căn cước: 046******645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162203 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
TAN-00162203 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
26 Họ tên: Trần Duy Tân
Ngày sinh: 05/02/1997
Thẻ căn cước: 072******502
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162202 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất công trình III 17/01/2028
TAN-00162202 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
27 Họ tên: Nguyễn Thanh Tân
Ngày sinh: 04/09/1996
Thẻ căn cước: 072******656
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162201 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2028
TAN-00162201 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 17/01/2028
28 Họ tên: Nguyễn Thế Tài
Ngày sinh: 25/08/1994
Thẻ căn cước: 072******286
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162200 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
TAN-00162200 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 17/01/2028
29 Họ tên: Võ Minh Sang
Ngày sinh: 02/01/1985
Thẻ căn cước: 072******308
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử (hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162199 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
TAN-00162199 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 17/01/2028
30 Họ tên: Võ Thanh Sang
Ngày sinh: 10/10/1990
Thẻ căn cước: 072******492
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162198 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
TAN-00162198 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật III 17/01/2028
31 Họ tên: Nguyễn Phú Quí
Ngày sinh: 02/03/1982
Thẻ căn cước: 072******407
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162197 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
TAN-00162197 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 17/01/2028
32 Họ tên: Vương Văn Phú
Ngày sinh: 02/04/1977
Thẻ căn cước: 072******510
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162196 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
TAN-00162196 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 17/01/2028
33 Họ tên: Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 04/12/1997
Thẻ căn cước: 072******415
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162195 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2028
34 Họ tên: Nguyễn Quốc Phong
Ngày sinh: 19/11/1994
Thẻ căn cước: 080******576
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162194 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 17/01/2028
35 Họ tên: Lê Thanh Phong
Ngày sinh: 17/09/1972
Thẻ căn cước: 072******278
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162193 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 17/01/2028
36 Họ tên: Ngô Thanh Phong
Ngày sinh: 01/01/1982
Thẻ căn cước: 072******575
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162192 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/01/2028
TAN-00162192 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 17/01/2028
37 Họ tên: Trương Thanh Phát
Ngày sinh: 26/02/1997
Thẻ căn cước: 072******936
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162191 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
TAN-00162191 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
38 Họ tên: Nguyễn Hồng Tâm Nhựt
Ngày sinh: 21/09/1990
Thẻ căn cước: 072******995
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162190 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
39 Họ tên: Lương Chí Ngọc
Ngày sinh: 23/05/1989
Thẻ căn cước: 087******726
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng nghề xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162189 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
TAN-00162189 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
40 Họ tên: Trương Công Nghiệp
Ngày sinh: 08/06/1987
Thẻ căn cước: 072******846
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162188 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn