Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Phạm Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 16/01/1995
Thẻ căn cước: 072******821
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162187 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2028
TAN-00162187 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 17/01/2028
42 Họ tên: Đỗ Thị Ngần
Ngày sinh: 02/02/1992
Thẻ căn cước: 034******771
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162186 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2028
43 Họ tên: Đặng Hiền Minh
Ngày sinh: 13/11/1994
Thẻ căn cước: 072******680
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162185 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 17/01/2028
44 Họ tên: Giáp Hùng Mạnh
Ngày sinh: 01/07/1996
Thẻ căn cước: 072******487
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162184 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
TAN-00162184 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 17/01/2028
45 Họ tên: Văn Công Lợi
Ngày sinh: 01/08/1991
Thẻ căn cước: 072******930
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162183 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất công trình III 17/01/2028
TAN-00162183 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
46 Họ tên: Nguyễn Đình Liêm
Ngày sinh: 23/09/1984
Thẻ căn cước: 072******235
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162182 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 17/01/2028
TAN-00162182 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/01/2028
47 Họ tên: Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 14/08/1969
Thẻ căn cước: 072******357
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162181 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/01/2028
TAN-00162181 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 17/01/2028
48 Họ tên: Nguyễn Công Khang
Ngày sinh: 09/12/1995
Thẻ căn cước: 072******537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162180 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
TAN-00162180 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
49 Họ tên: Kiều Anh Huy
Ngày sinh: 01/02/1993
Thẻ căn cước: 072******514
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162179 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 17/01/2028
TAN-00162179 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
50 Họ tên: Bùi Lý Hùng
Ngày sinh: 14/03/1987
Thẻ căn cước: 072******120
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162178 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 17/01/2028
TAN-00162178 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 17/01/2028
51 Họ tên: Hồ Trọng Hiếu
Ngày sinh: 23/04/1987
CMND: 290***740
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Trắc địa và Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162177 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
52 Họ tên: Mai Phạm Hoàn Hảo
Ngày sinh: 17/06/1992
Thẻ căn cước: 074******645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử (Hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162176 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 17/01/2028
53 Họ tên: Nguyễn Tấn Hải
Ngày sinh: 24/06/1988
Thẻ căn cước: 072******841
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162175 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 17/01/2028
TAN-00162175 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình II 17/01/2028
54 Họ tên: Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 05/04/1983
Thẻ căn cước: 086******916
Trình độ chuyên môn: Trung học chuyên nghiệp kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162174 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật III 17/01/2028
55 Họ tên: Thiều Minh Đức
Ngày sinh: 28/02/1996
Thẻ căn cước: 072******983
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162173 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
56 Họ tên: Nguyễn Viết Đức
Ngày sinh: 19/08/1992
Thẻ căn cước: 072******823
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162172 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 17/01/2028
57 Họ tên: Bùi Lý Cường
Ngày sinh: 25/05/1988
Thẻ căn cước: 072******462
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162171 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 17/01/2028
TAN-00162171 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 17/01/2028
58 Họ tên: Lê Công Bình
Ngày sinh: 14/10/1995
Thẻ căn cước: 072******578
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162170 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2028
59 Họ tên: Đinh Tuấn Anh
Ngày sinh: 14/08/1982
Thẻ căn cước: 044******145
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi (Công trình Thủy lợi)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00162169 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 17/01/2028
60 Họ tên: Phạm Đình Bảo
Ngày sinh: 28/01/1992
Thẻ căn cước: 077******627
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00162168 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 17/01/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn