Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Trần Minh Châu
Ngày sinh: 15/08/1980
CMND: 197108972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094496 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 02/07/2025
QTR-00094496 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/07/2025
42 Họ tên: Nguyễn Thị Bảy
Ngày sinh: 15/02/1981
CMND: 197071443
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094495 Định giá xây dựng II 02/07/2025
QTR-00094495 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/07/2025
43 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 26/06/1974
CMND: 197101957
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094494 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 02/07/2025
44 Họ tên: Lê Anh Minh
Ngày sinh: 14/06/1978
CMND: 197065018
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ phát triển nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094493 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 02/07/2025
45 Họ tên: Nguyễn Viết Chung
Ngày sinh: 08/12/1981
CMND: 197384430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094492 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/07/2025
QTR-00094492 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 02/07/2025
46 Họ tên: Nguyễn Mậu Trập
Ngày sinh: 14/05/1953
CMND: 190108297
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094491 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 02/07/2025
47 Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 18/06/1984
CMND: 197123514
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094490 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/07/2025
QTR-00094490 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 02/07/2025
48 Họ tên: Võ Hồng Cầu
Ngày sinh: 25/11/1987
CMND: 197209803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094489 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
49 Họ tên: Phạm Xuân Sơn
Ngày sinh: 04/07/1977
CMND: 197030914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094488 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
QTR-00094488 Thiết kế công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
50 Họ tên: Trần Trung Niên
Ngày sinh: 28/11/1984
CMND: 197132117
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094487 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
QTR-00094487 Định giá xây dựng III 02/07/2025
51 Họ tên: Nguyễn Văn Thế
Ngày sinh: 07/07/1971
CMND: 191252669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094486 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
52 Họ tên: Lê Đức Hoàng
Ngày sinh: 18/01/1986
CMND: 197179438
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094485 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
QTR-00094485 Định giá xây dựng II 02/07/2025
53 Họ tên: Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 27/01/1976
CMND: 197014958
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094484 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
QTR-00094484 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 02/07/2025
54 Họ tên: Lê Minh Anh
Ngày sinh: 20/07/1973
CMND: 197032265
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094483 Định giá xây dựng II 02/07/2025
55 Họ tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 31/01/1988
CMND: 197187477
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094482 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
QTR-00094482 Định giá xây dựng III 02/07/2025
56 Họ tên: Lê Quyết Tiến
Ngày sinh: 02/01/1986
CMND: 197185202
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094481 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
57 Họ tên: Nguyễn Xuân Anh
Ngày sinh: 04/03/1968
CMND: 190977457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094480 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
58 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hoài
Ngày sinh: 01/01/1982
CMND: 197114437
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094479 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
59 Họ tên: Lê Hữu Thọ
Ngày sinh: 06/03/1975
CMND: 197111336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094478 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
60 Họ tên: Ngô Quang Định
Ngày sinh: 13/10/1979
CMND: 197079899
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094477 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn