Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62161 Họ tên: Tô Thiện Thông
Ngày sinh: 18/01/1989
CMND: 025777600
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện tử-truyền thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00050555 Giám sát công tác lắp dặt thiết bị vào công trình II 21/05/2025
CTN-00050555 Thiết kế cơ - điện công trình II 21/05/2025
62162 Họ tên: Huỳnh Đức Thi
Ngày sinh: 06/03/1992
CMND: 215283276
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050554 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
62163 Họ tên: Nguyễn Văn Thanh
Ngày sinh: 19/10/1980
Thẻ căn cước: 079080000603
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050552 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/02/2024
HCM-00050552 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/02/2024
62164 Họ tên: Nguyễn Đức Tuấn
Ngày sinh: 20/12/1980
CMND: 025342418
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050545 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 27/07/2025
62165 Họ tên: Nguyễn Kha
Ngày sinh: 07/10/1985
Thẻ căn cước: 079085003265
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - vật liệu XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00050542 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 09/04/2026
BAL-00050542 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Dân dụng & Công nghiệp) II 09/04/2026
62166 Họ tên: Trương Đình Khá
Ngày sinh: 01/10/1992
CMND: 215263543
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Kỹ thuật xây dựng công trình cầu - đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050538 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước; cây xanh; chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 07/12/2025
62167 Họ tên: Đỗ Anh Khoa
Ngày sinh: 23/11/1991
CMND: 312119561
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050531 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 23/03/2025
HCM-00050531 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II 23/03/2025
62168 Họ tên: Nguyễn Tấn Dương
Ngày sinh: 10/08/1981
CMND: 023346123
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050526 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
HCM-00050526 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh) II 14/02/2025
62169 Họ tên: Phạm Kỳ Quang Trí
Ngày sinh: 19/05/1985
CMND: 221117279
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050524 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
BXD-00050524 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
62170 Họ tên: Đinh Thế Cường
Ngày sinh: 13/06/1971
Thẻ căn cước: 079071004935
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050517 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/05/2024
62171 Họ tên: Vũ Huy Tiến
Ngày sinh: 01/09/1992
CMND: 163198657
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050514 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp./. II 25/01/2026
62172 Họ tên: Lê Phạm Gia Quang
Ngày sinh: 16/03/1987
CMND: 024148846
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050504 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 21/10/2025
62173 Họ tên: Trịnh Thế Toàn
Ngày sinh: 19/03/1988
CMND: 212641718
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050501 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước; cây xanh; chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông). II 13/01/2026
HCM-00050501 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi)./. III 13/01/2026
62174 Họ tên: Nguyễn Nhân Cang
Ngày sinh: 24/09/1984
CMND: 264271727
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050472 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
62175 Họ tên: Bùi Dự Thảnh
Ngày sinh: 30/12/1979
CMND: 321025191
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050471 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 07/02/2025
BXD-00050471 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 07/02/2025
62176 Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 05/08/1989
CMND: 186428424
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050466 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
62177 Họ tên: Trần Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 14/03/1984
Thẻ căn cước: 056084000090
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050464 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 27/03/2025
62178 Họ tên: Lê Văn Đài
Ngày sinh: 15/10/1986
CMND: 221168983
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050461 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng./. II 20/01/2025
62179 Họ tên: Nguyễn Đình Tiếp
Ngày sinh: 10/08/1986
CMND: 205303079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050460 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
62180 Họ tên: Võ Tấn Tài
Ngày sinh: 17/02/1992
CMND: 281043370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050446 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 28/04/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn