Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62361 Họ tên: Trịnh Thanh Phương
Ngày sinh: 06/01/1982
CMND: 341166348
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051878 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62362 Họ tên: Lê Huy Cường
Ngày sinh: 22/09/1973
CMND: 201191990
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051877 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00051877 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62363 Họ tên: Hà Kim Hưng
Ngày sinh: 22/02/1982
CMND: 381170817
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051876 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62364 Họ tên: Đào Xuân Hải
Ngày sinh: 05/06/1984
CMND: 225262424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051875 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62365 Họ tên: Châu Hoàng Vũ
Ngày sinh: 24/10/1974
Thẻ căn cước: 079074000986
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051874 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051874 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62366 Họ tên: Nguyễn Văn Bằng
Ngày sinh: 08/11/1982
CMND: 025215706
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051873 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051873 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62367 Họ tên: Tạ Hữu Tuyển
Ngày sinh: 10/12/1985
CMND: 221142455
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051872 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051872 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62368 Họ tên: Huỳnh Duy Trọng Hiếu
Ngày sinh: 20/08/1978
CMND: 024897431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051871 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62369 Họ tên: Trần Ngọc Điệp
Ngày sinh: 27/02/1978
CMND: 281321641
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051870 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62370 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 21/11/1972
CMND: 024510816
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051869 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62371 Họ tên: Châu Văn Lành
Ngày sinh: 19/09/1972
CMND: 300685614
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051868 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62372 Họ tên: Huỳnh Minh Chí
Ngày sinh: 19/10/1978
CMND: 025037942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051867 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62373 Họ tên: Thái Hồng Triết
Ngày sinh: 15/07/1978
CMND: 025275649
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051866 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62374 Họ tên: Nguyễn Đức An
Ngày sinh: 21/05/1976
CMND: 023090273
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051865 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62375 Họ tên: Phạm Ngọc Thảo
Ngày sinh: 03/06/1978
CMND: 025010726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051864 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62376 Họ tên: Nguyễn Thế Trọng
Ngày sinh: 10/01/1978
CMND: 024658024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051863 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62377 Họ tên: Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 22/09/1977
CMND: 025021091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051862 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62378 Họ tên: Trần Quốc Thái
Ngày sinh: 28/11/1980
CMND: 191393475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051861 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62379 Họ tên: Lê Nguyễn Hồng Chân
Ngày sinh: 10/11/1982
CMND: 331261971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051860 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62380 Họ tên: Nguyễn Văn Lĩnh
Ngày sinh: 07/12/1962
CMND: 023183578
Trình độ chuyên môn: TS, Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051859 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00051859 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn