Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: NGUYỄN VĂN TƯỜNG
Ngày sinh: 01/01/1985
Thẻ căn cước: 093******267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00174740 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 26/09/2028
SOT-00174740 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 26/09/2028
62 Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 07/04/1978
Thẻ căn cước: 074******954
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00174738 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II 20/09/2028
63 Họ tên: Nguyễn Quang Mẫn
Ngày sinh: 17/01/1995
Thẻ căn cước: 080******515
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00174737 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 20/09/2028
64 Họ tên: Lê Đức Dũng
Ngày sinh: 10/01/1982
Thẻ căn cước: 060******825
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00174736 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng II 20/09/2028
65 Họ tên: Nguyễn Huỳnh Thái Hòa
Ngày sinh: 22/08/1985
Thẻ căn cước: 074******766
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00174735 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 20/09/2028
66 Họ tên: Nguyễn Đặng Minh Quân
Ngày sinh: 09/03/1996
Thẻ căn cước: 074******799
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00174734 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 20/09/2028
BDG-00174734 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 20/09/2028
67 Họ tên: Phạm Huỳnh Anh Kiệt
Ngày sinh: 13/11/1996
Thẻ căn cước: 082******648
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00174713 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 25/09/2028
TIG-00174713 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. III 25/09/2028
68 Họ tên: Hồ Tuấn Đạt
Ngày sinh: 20/03/1995
Thẻ căn cước: 080******041
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Đường bộ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00174712 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng. III 25/09/2028
TIG-00174712 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản ký dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. III 25/09/2028
69 Họ tên: Võ Hồng Trọng
Ngày sinh: 28/10/1999
Thẻ căn cước: 082******590
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00174711 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng. III 25/09/2028
TIG-00174711 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 25/09/2028
70 Họ tên: Nguyễn Hữu Thanh
Ngày sinh: 08/02/1966
Thẻ căn cước: 025******316
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174669 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông đường bộ II 25/09/2028
PHT-00174669 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông cầu II 25/09/2028
71 Họ tên: Nguyễn Thanh Hường
Ngày sinh: 09/04/1970
Thẻ căn cước: 025******886
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174668 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông đường bộ II 25/09/2028
PHT-00174668 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông cầu II 25/09/2028
72 Họ tên: Bùi Đức Anh
Ngày sinh: 01/12/1995
Thẻ căn cước: 075******119
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00174667 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 24/09/2028
73 Họ tên: Nguyễn Thục Thương Thương
Ngày sinh: 24/07/1993
Thẻ căn cước: 075******841
Trình độ chuyên môn: KS CNKTCTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00174666 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 24/09/2028
74 Họ tên: Nguyễn Quốc Mạnh
Ngày sinh: 03/08/1992
Thẻ căn cước: 040******775
Trình độ chuyên môn: KS KT XDCTGT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00174665 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 24/09/2028
75 Họ tên: Hoàng Quang Thanh
Ngày sinh: 16/11/1997
Thẻ căn cước: 045******427
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật XDCTGT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00174664 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III 24/09/2028
DON-00174664 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 24/09/2028
76 Họ tên: Hoàng Văn Quyện
Ngày sinh: 12/11/1985
Thẻ căn cước: 040******188
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật CT XDCĐ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00174663 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 24/09/2028
DON-00174663 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 24/09/2028
77 Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 05/10/1998
CMND: 132***070
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174662 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (điện) III 25/09/2028
78 Họ tên: Hà Minh Quân
Ngày sinh: 11/04/1990
Thẻ căn cước: 025******178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174660 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
79 Họ tên: Trần Minh Tuấn
Ngày sinh: 17/12/1992
Thẻ căn cước: 025******173
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174659 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
80 Họ tên: Đỗ Ngọc Linh
Ngày sinh: 24/11/1986
Thẻ căn cước: 025******079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174658 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn