Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
85501 Họ tên: Nguyễn Đình Ngọc
Ngày sinh: 18/08/1979
CMND: 013006335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005843 Thiết kế quy hoạch xây dựng (hệ thống giao thông, cấp thoát nước) I 28/07/2022
85502 Họ tên: Trương Quỳnh Phương
Ngày sinh: 07/09/1971
Thẻ căn cước: 001171011775
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư môi trường - cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005842 Thiết kế quy hoạch xây dựng (hệ thống cấp thoát nước) I 28/07/2022
85503 Họ tên: Hoàng Đình Giáp
Ngày sinh: 08/05/1981
Thẻ căn cước: 001081002131
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư môi trường - cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005841 Thiết kế quy hoạch xây dựng (hệ thống cấp thoát nước) I 28/07/2022
85504 Họ tên: Đoàn Trọng Tuấn
Ngày sinh: 20/10/1976
CMND: 011942289
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đô thị - Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005840 Thiết kế Quy hoạch xây dựng (hệ thống cung cấp năng lượng) I 28/07/2022
85505 Họ tên: Lê Hoàng Phương
Ngày sinh: 14/05/1977
CMND: 012692482
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005839 Thiết kế Quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85506 Họ tên: Nguyễn Vũ Như Nguyên
Ngày sinh: 14/05/1980
Thẻ căn cước: 001180001876
Trình độ chuyên môn: Ths. Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005838 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85507 Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27/05/1978
CMND: 012010990
Trình độ chuyên môn: Ths. Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị - nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005837 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85508 Họ tên: Bùi Thị Thanh Duyên
Ngày sinh: 06/09/1976
Thẻ căn cước: 035176000347
Trình độ chuyên môn: Ths. Kỹ sư đô thị chuyên ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005836 Thiết kế quy hoạch xây dựng (hệ thống cấp thoát nước) I 28/07/2022
85509 Họ tên: Vũ Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 09/10/1978
Thẻ căn cước: 001078000265
Trình độ chuyên môn: Ths. Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005835 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85510 Họ tên: Vũ Hồng Phong
Ngày sinh: 12/12/1971
CMND: 011774955
Trình độ chuyên môn: Ths.KTS
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005834 Thiết kế Quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85511 Họ tên: Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 27/02/1976
Thẻ căn cước: 001076000198
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005833 Thiết kế Quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85512 Họ tên: Phạm Trung Nghị
Ngày sinh: 28/04/1979
CMND: 013517836
Trình độ chuyên môn: ThS- kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005832 Thiết kế quy hoạch xây dựng (hệ thống giao thông) I 28/07/2022
85513 Họ tên: Lê Kiều Thanh
Ngày sinh: 03/10/1972
CMND: 011575527
Trình độ chuyên môn: ThS.KTS
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005831 Thiết kế Quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85514 Họ tên: Vũ Tuấn Vinh
Ngày sinh: 22/11/1975
Thẻ căn cước: 010075000026
Trình độ chuyên môn: ThS.KS
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005830 Thiết kế quy hoạch xây dựng (hệ thống cấp thoát nước) I 28/07/2022
85515 Họ tên: Nguyễn Thục Phương
Ngày sinh: 14/06/1970
CMND: 011537835
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005829 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85516 Họ tên: Đỗ Thị Song Hòa
Ngày sinh: 13/09/1974
Thẻ căn cước: 001174001024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005828 Thiết kế Quy hoạch xây dựng (hệ thống cung cấp năng lượng) I 28/07/2022
85517 Họ tên: Mai Thi Hường
Ngày sinh: 24/10/1971
CMND: 011677726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước-Môi trường nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005827 Thiết kế quy hoạch xây dựng (hệ thống cấp thoát nước) I 28/07/2022
85518 Họ tên: Trần Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 30/12/1975
Thẻ căn cước: 040175000123
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005826 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85519 Họ tên: Dương Thanh Hà
Ngày sinh: 27/06/1976
Thẻ căn cước: 001176000305
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005825 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85520 Họ tên: Đỗ Cao Duy
Ngày sinh: 22/12/1985
CMND: 012508431
Trình độ chuyên môn: Ths.Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005824 Thiết kế Quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn