Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95641 Họ tên: Hồ Quang Sơn
Ngày sinh: 03/05/1981
Thẻ căn cước: 001******871
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074841 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95642 Họ tên: Bùi Thái Dương
Ngày sinh: 02/07/1975
CMND: 012***266
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074840 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95643 Họ tên: Hoàng Chí Quyết
Ngày sinh: 11/10/1980
CMND: 125***368
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tự động - Ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074839 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 16/10/2024
HNT-00074839 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/03/2027
95644 Họ tên: Đặng Trọng Liên
Ngày sinh: 10/09/1983
CMND: 182***703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074838 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00074838 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/08/2027
95645 Họ tên: Trịnh Duy Biên
Ngày sinh: 10/08/1981
Thẻ căn cước: 038******668
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074837 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00074837 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95646 Họ tên: Ngô Hồng Phong
Ngày sinh: 09/11/1976
CMND: 111***218
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074836 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
BXD-00074836 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
95647 Họ tên: Nguyễn Sỹ Đoàn
Ngày sinh: 06/05/1982
CMND: 111***605
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074835 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00074835 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 01/04/2027
95648 Họ tên: Nguyễn Hồng Hải
Ngày sinh: 02/09/1978
CMND: 013***668
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074834 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
95649 Họ tên: Bùi Quang Nhân
Ngày sinh: 01/08/1978
Thẻ căn cước: 001******441
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074833 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95650 Họ tên: Phương Xuân Hiếu
Ngày sinh: 09/04/1977
CMND: 011***587
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074832 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00074832 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
95651 Họ tên: Nguyễn Xuân Thành
Ngày sinh: 16/11/1977
Thẻ căn cước: 031******613
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074831 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00074831 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 21/10/2025
95652 Họ tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 04/05/1982
Thẻ căn cước: 026******779
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074830 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95653 Họ tên: Đỗ Minh
Ngày sinh: 22/06/1980
Thẻ căn cước: 001******474
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074829 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95654 Họ tên: Nguyễn Xuân Quý
Ngày sinh: 13/08/1988
Thẻ căn cước: 035******759
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074828 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/10/2024
95655 Họ tên: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 03/01/1986
Thẻ căn cước: 001******860
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074827 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
HNT-00074827 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 23/03/2025
95656 Họ tên: Lê Minh Phương
Ngày sinh: 19/04/1985
Thẻ căn cước: 026******075
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074826 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95657 Họ tên: Tống Văn Sang
Ngày sinh: 02/06/1985
Thẻ căn cước: 037******573
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074825 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00074825 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 01/04/2027
95658 Họ tên: Phùng Bảo Anh
Ngày sinh: 07/02/1971
Thẻ căn cước: 001******196
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074824 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
95659 Họ tên: Lê Văn Phấn
Ngày sinh: 02/11/1979
Thẻ căn cước: 001******873
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074823 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95660 Họ tên: Nguyễn Công Quy
Ngày sinh: 04/03/1977
CMND: 182***775
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074822 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
BXD-00074822 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn