Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113741 Họ tên: Lê Minh Phong
Ngày sinh: 14/02/1974
CMND: 025***910
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053987 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
113742 Họ tên: Hồ Xuân Hùng
Ngày sinh: 12/01/1981
CMND: 025***813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053986 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 28/03/2024
113743 Họ tên: Phạm Minh Tường
Ngày sinh: 11/01/1984
CMND: 025***354
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053985 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/03/2024
BXD-00053985 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 28/03/2024
113744 Họ tên: Nguyễn Minh Hải
Ngày sinh: 29/01/1981
CMND: 023***098
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - ngành điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053984 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/03/2024
113745 Họ tên: Phạm Văn Danh
Ngày sinh: 03/03/1979
CMND: 023***887
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053983 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
113746 Họ tên: Nguyễn Hữu Minh Thiện
Ngày sinh: 11/10/1971
CMND: 271***042
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053982 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00053982 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
113747 Họ tên: Phạm Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 28/09/1976
Thẻ căn cước: 079******207
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053981 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
113748 Họ tên: Trần Trọng Thủy
Ngày sinh: 14/07/1984
CMND: 194***339
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053979 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
HTV-00053979 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng II 30/03/2025
113749 Họ tên: Huỳnh Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 10/08/1979
Thẻ căn cước: 049******205
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053978 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
113750 Họ tên: Phạm Đoàn Vũ Ngọc
Ngày sinh: 02/01/1982
Thẻ căn cước: 089******206
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053977 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
BXD-00053977 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
113751 Họ tên: Phạm Châu Nghiệp
Ngày sinh: 14/04/1966
CMND: 022***425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng và công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053976 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
113752 Họ tên: Nguyễn Phạm Quốc Việt
Ngày sinh: 18/08/1977
CMND: 022***045
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053975 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00053975 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/12/2027
113753 Họ tên: Nguyễn Kim Duy
Ngày sinh: 26/01/1978
CMND: 026***347
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053974 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 27/08/2024
BXD-00053974 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 27/08/2024
113754 Họ tên: Phạm Vĩnh Tuân
Ngày sinh: 04/06/1985
Thẻ căn cước: 082******158
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053973 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/03/2024
113755 Họ tên: Trần Hoàng An
Ngày sinh: 05/06/1975
CMND: 025***857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053972 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/03/2024
113756 Họ tên: Bùi Đình Bắc
Ngày sinh: 22/07/1971
CMND: 012***697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053971 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
BXD-00053971 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
113757 Họ tên: Hoàng Anh Tuấn
Ngày sinh: 10/11/1973
CMND: 022***565
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053970 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
BXD-00053970 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
113758 Họ tên: Nguyễn Ngọc Ánh
Ngày sinh: 31/03/1972
CMND: 024***269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053969 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
BXD-00053969 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước) I 21/05/2026
113759 Họ tên: Trần Quang Tuyên
Ngày sinh: 17/01/1978
CMND: 025***356
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053968 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
113760 Họ tên: Ngô Văn Thùy
Ngày sinh: 08/03/1977
Thẻ căn cước: 049******163
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053967 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
BXD-00053967 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 10/10/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn