Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113801 Họ tên: Nguyễn Văn Tú
Ngày sinh: 09/10/1986
CMND: 183***669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027095 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông cầu III 21/06/2023
HAT-00027095 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ III 21/06/2023
113802 Họ tên: Nguyễn Xuân Quang
Ngày sinh: 23/10/1990
CMND: 183***457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027094 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu III 21/06/2023
HAT-00027094 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ III 21/06/2023
113803 Họ tên: Trần Xuân Bình
Ngày sinh: 14/05/1983
CMND: 183***098
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027093 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ III 21/06/2023
HAT-00027093 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/06/2023
113804 Họ tên: Lê Tiến Hiếu
Ngày sinh: 10/07/1992
CMND: 183***841
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027092 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu III 21/06/2023
HAT-00027092 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ III 21/06/2023
113805 Họ tên: Phan Trung Kiên
Ngày sinh: 30/10/1987
CMND: 183***035
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027091 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp III 21/06/2023
HAT-00027091 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 02/08/2024
113806 Họ tên: Trần Khắc Tiến
Ngày sinh: 06/01/1984
CMND: 183***787
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027090 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu III 21/06/2023
HAT-00027090 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ III 21/06/2023
113807 Họ tên: Nguyễn Đức Hùng
Ngày sinh: 10/12/1979
CMND: 184***914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027089 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu III 21/06/2023
HAT-00027089 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ III 21/06/2023
113808 Họ tên: Trần Hậu Hải
Ngày sinh: 23/01/1986
CMND: 183***630
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027088 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu III 21/06/2023
HAT-00027088 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ III 21/06/2023
113809 Họ tên: Nguyễn Trung Nam
Ngày sinh: 14/06/1983
CMND: 183***198
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027087 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu III 21/06/2023
HAT-00027087 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ III 21/06/2023
113810 Họ tên: Nguyễn Văn Sữu
Ngày sinh: 16/08/1985
CMND: 183***168
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027086 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu III 21/06/2023
HAT-00027086 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ III 21/06/2023
113811 Họ tên: Ngô Thành Trung
Ngày sinh: 23/10/1982
CMND: 183***789
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027085 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 21/06/2023
HAT-00027085 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quán lý dự án đầu tư xây dựng III 21/06/2023
113812 Họ tên: Lê Kinh Khôi
Ngày sinh: 10/02/1965
CMND: 183***782
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027084 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp II 21/06/2023
HAT-00027084 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/06/2023
113813 Họ tên: Nguyễn Thái Hương
Ngày sinh: 10/12/1990
CMND: 183***895
Trình độ chuyên môn: thạc sỹ, Kỹ sư kỹ thuật công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027083 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 21/06/2023
HAT-00027083 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 10/07/2023
113814 Họ tên: Nguyễn Quang Anh
Ngày sinh: 14/03/1983
CMND: 183***516
Trình độ chuyên môn: Trung cấp thủy lợi, kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027082 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 21/06/2023
HAT-00027082 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 21/06/2023
113815 Họ tên: Nguyễn Thị Tú
Ngày sinh: 24/05/1986
CMND: 183***764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027081 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 21/06/2023
HAT-00027081 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/06/2023
113816 Họ tên: Vương Quốc Dũng
Ngày sinh: 09/12/1986
CMND: 183***648
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027080 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 21/06/2023
113817 Họ tên: Đặng Quang Vũ
Ngày sinh: 22/01/1986
CMND: 183***193
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027079 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 21/06/2023
113818 Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 28/04/1985
CMND: 186***167
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027078 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 21/06/2023
HAT-00027078 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/08/2023
113819 Họ tên: Nguyễn Tiến Hưng
Ngày sinh: 21/02/1983
CMND: 183***500
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027077 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ III 21/06/2023
113820 Họ tên: Võ Văn Trường
Ngày sinh: 04/09/1983
CMND: 186***324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00027076 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 21/06/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn