Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113881 Họ tên: Nguyễn Đình Hoài Phú
Ngày sinh: 18/10/1982
CMND: 023***327
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu, hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053851 Định giá xây dựng - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/05/2024
BXD-00053851 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
113882 Họ tên: Phùng Văn Phong
Ngày sinh: 16/08/1978
CMND: 024***557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053850 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
BXD-00053850 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
113883 Họ tên: Nguyễn Hữu Quí
Ngày sinh: 01/04/1985
CMND: 321***655
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện Tử (Điện Năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00053849 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp II 19/09/2024
BXD-00053849 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/03/2024
113884 Họ tên: Nguyễn Hữu Thành
Ngày sinh: 20/04/1975
CMND: 024***622
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00053848 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng II 29/07/2024
BXD-00053848 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kiến trúc công trình I 28/03/2024
113885 Họ tên: Huỳnh Thanh Quang
Ngày sinh: 15/08/1981
CMND: 211***543
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053847 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00053847 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
113886 Họ tên: Ngô Thanh Tùng
Ngày sinh: 06/01/1979
CMND: 212***685
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053846 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00053846 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
113887 Họ tên: Lương Xuân Trường
Ngày sinh: 18/08/1983
CMND: 271***697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053845 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 28/03/2024
BXD-00053845 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/03/2024
113888 Họ tên: Nguyễn Viết Đơn
Ngày sinh: 24/01/1982
Thẻ căn cước: 054******083
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053844 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 28/03/2024
BXD-00053844 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/03/2024
113889 Họ tên: Trần Ngọc Phú
Ngày sinh: 01/08/1980
CMND: 205***336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053843 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
113890 Họ tên: Nguyễn Huỳnh Anh Thư
Ngày sinh: 23/10/1976
CMND: 024***330
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053842 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00053842 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
113891 Họ tên: Lê Văn Chung
Ngày sinh: 26/10/1989
Thẻ căn cước: 034******306
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng; Cao đẳng ngành thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00053841 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 26/07/2027
SOL-00053841 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 31/10/2027
113892 Họ tên: Nguyễn Đức Thuận
Ngày sinh: 26/07/1991
CMND: 050***668
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00053837 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Lập thiết kế Quy hoạch xây dựng III 25/08/2028
SOL-00053837 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 31/08/2025
113893 Họ tên: Vũ Trọng Thảo
Ngày sinh: 20/10/1989
CMND: 186***108
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00053834 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/03/2027
SOL-00053834 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 28/03/2027
113894 Họ tên: Vũ Văn Nghĩa
Ngày sinh: 04/10/1980
CMND: 162***820
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053828 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng I 21/05/2026
BXD-00053828 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng I 21/05/2026
113895 Họ tên: Lương Văn Công
Ngày sinh: 10/02/1989
CMND: 212***458
Trình độ chuyên môn: Trung học XD cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00053826 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công trình giao thông đường bộ III 28/03/2024
113896 Họ tên: Trần Đức Thương
Ngày sinh: 15/04/1990
CMND: 233***770
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00053825 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất III 28/03/2024
113897 Họ tên: Phạm Đình Thanh
Ngày sinh: 29/03/1990
CMND: 230***386
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00053824 Định giá xây dựng - định giá xây dựng III 28/03/2024
GIL-00053824 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án công trình NN&PTNT III 28/03/2024
113898 Họ tên: Phạm Ngọc Huấn
Ngày sinh: 19/02/1991
CMND: 230***682
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng DD-CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00053823 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công trình DD&CN III 28/03/2024
113899 Họ tên: Nguyễn Văn Yêu
Ngày sinh: 07/11/1972
CMND: 230***154
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng-ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00053822 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 28/03/2024
HAD-00053822 Giám sát thi công xây dựng công trình - 1. Giám sát công trình giao thông II 23/07/2025
113900 Họ tên: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 10/01/1984
CMND: 230***117
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00053821 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 28/03/2024
GIL-00053821 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình II 24/12/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn