Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114401 Họ tên: NGUYỄN VĂN VIỆT
Ngày sinh: 09/02/1977
CMND: 311***375
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052891 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. II 17/06/2027
114402 Họ tên: TRẦN NGỌC BÌNH
Ngày sinh: 20/10/1984
CMND: 311***059
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052885 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 18/10/2024
114403 Họ tên: HuỲNH ANH TuẤN
Ngày sinh: 02/01/1978
CMND: 311***876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (DD&CN)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052883 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 01/07/2024
114404 Họ tên: ĐOÀN THANH SANG
Ngày sinh: 21/04/1977
CMND: 311***652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052879 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 17/06/2027
114405 Họ tên: HuỲNH HỮU NGHĨA
Ngày sinh: 04/01/1978
CMND: 311***072
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052878 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 10/05/2027
TIG-00052878 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 10/05/2027
114406 Họ tên: DƯƠNG THANH TÙNG
Ngày sinh: 21/07/1985
CMND: 311***386
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052877 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 26/02/2026
TIG-00052877 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 12/10/2027
114407 Họ tên: NGUYỄN VĂN NAM
Ngày sinh: 01/01/1977
CMND: 311***756
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052876 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 01/07/2024
TIG-00052876 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu) III 01/07/2024
114408 Họ tên: BÙI PHÚC THANH
Ngày sinh: 06/11/1990
CMND: 312***296
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052875 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng. III 04/11/2025
TIG-00052875 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 04/11/2025
114409 Họ tên: NGUYỄN VĂN TÂM
Ngày sinh: 12/08/1980
CMND: 311***946
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052873 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 23/06/2025
TIG-00052873 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải), hạng III III 23/06/2025
114410 Họ tên: TRẦN BÁ NHỈ
Ngày sinh: 04/01/1988
CMND: 311***619
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052872 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 27/05/2027
TIG-00052872 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 27/05/2027
114411 Họ tên: PHAN VĂN ĐẬU
Ngày sinh: 26/08/1963
CMND: 310***390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052871 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. II 16/10/2025
TIG-00052871 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước). III 16/10/2025
114412 Họ tên: VÕ CHÍ TRUNG
Ngày sinh: 01/01/1980
CMND: 311***659
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052870 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. II 17/06/2027
114413 Họ tên: NGUYỄN VĂN SANG
Ngày sinh: 14/01/1985
CMND: 311***958
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052868 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) III 30/12/2024
TIG-00052868 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 03/09/2025
114414 Họ tên: LÊ TẤN NHÀN
Ngày sinh: 31/03/1991
CMND: 312***968
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052864 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 15/03/2024
114415 Họ tên: TRẦN TRUNG NGUYÊN
Ngày sinh: 24/04/1985
CMND: 311***297
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00052859 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 22/05/2025
114416 Họ tên: NGUYỄN NGỌC TRUNG CHÁNH
Ngày sinh: 11/09/1987
CMND: 341***787
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00052858 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 05/06/2028
114417 Họ tên: Bạch Tấn Phi
Ngày sinh: 03/04/1986
CMND: 341***350
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00052854 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước theo công trình giao thông) III 04/10/2024
DOT-00052854 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng, cây xanh theo công trình giao thông) III 20/02/2025
114418 Họ tên: Nguyễn Quang Vũ
Ngày sinh: 06/07/1986
CMND: 211***846
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00052852 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 12/05/2027
BID-00052852 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, HTKT (cấp nước) III 24/06/2027
114419 Họ tên: Trương Hoài Tín
Ngày sinh: 18/11/1988
CMND: 215***030
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00052850 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 24/12/2025
114420 Họ tên: Phạm Đình Tựu
Ngày sinh: 17/02/1982
CMND: 215***094
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00052847 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III 01/07/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn