Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114441 Họ tên: Nguyễn Việt Hòa
Ngày sinh: 30/11/1975
Thẻ căn cước: 034******419
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052786 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
114442 Họ tên: Đinh Minh Oanh
Ngày sinh: 07/02/1986
Thẻ căn cước: 001******942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052785 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 19/03/2024
BXD-00052785 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/05/2025
114443 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tú
Ngày sinh: 01/05/1979
CMND: 013***033
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052784 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
BXD-00052784 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
114444 Họ tên: Nguyễn Xuân Đức
Ngày sinh: 23/02/1981
CMND: 111***305
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052783 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 19/03/2024
BXD-00052783 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
114445 Họ tên: Trần Văn Pha
Ngày sinh: 26/10/1979
CMND: 260***451
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052782 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
BXD-00052782 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 29/05/2025
114446 Họ tên: Trần Vũ Cảnh
Ngày sinh: 28/07/1986
CMND: 186***743
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052781 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 19/03/2024
HTV-00052781 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/01/2027
114447 Họ tên: Nguyễn Viết Hiến
Ngày sinh: 25/09/1972
Thẻ căn cước: 019******217
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052780 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 19/03/2024
114448 Họ tên: Phạm Văn Dinh
Ngày sinh: 28/11/1984
Thẻ căn cước: 034******013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052779 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
BXD-00052779 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 19/03/2024
114449 Họ tên: Nguyễn Hoàng Lâm
Ngày sinh: 06/03/1978
Thẻ căn cước: 001******577
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052778 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
114450 Họ tên: Phạm Ngọc Dũng
Ngày sinh: 24/02/1983
CMND: 017***870
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052777 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 19/03/2024
114451 Họ tên: Vũ Hữu Hiệu
Ngày sinh: 24/03/1984
Thẻ căn cước: 036******401
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052776 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 19/03/2024
114452 Họ tên: Nguyễn Duy Khánh
Ngày sinh: 31/12/1986
CMND: 125***417
Trình độ chuyên môn: ThS, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052775 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
114453 Họ tên: Lê Tiến Hùng
Ngày sinh: 09/08/1985
Thẻ căn cước: 001******804
Trình độ chuyên môn: ThS, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052774 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
114454 Họ tên: Nguyễn Gia Khánh
Ngày sinh: 19/05/1977
Thẻ căn cước: 001******713
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình biển, dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052773 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 19/03/2024
BXD-00052773 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 22/06/2028
114455 Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 05/07/1971
Thẻ căn cước: 022******383
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052772 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
114456 Họ tên: Nguyễn Kim Lợi
Ngày sinh: 18/10/1980
CMND: 101***010
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư địa chất công trình, địa kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052771 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (công trình khai thác mỏ) I 19/03/2024
HTV-00052771 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án II 13/11/2024
114457 Họ tên: Lê Minh Cường
Ngày sinh: 16/10/1979
Thẻ căn cước: 022******537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052770 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (công trình khai thác mỏ) I 19/03/2024
114458 Họ tên: Đào Hữu Dũng
Ngày sinh: 29/10/1983
Thẻ căn cước: 001******651
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052769 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
HNT-00052769 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/05/2027
114459 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 28/02/1978
Thẻ căn cước: 038******111
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình trên sông, nhà máy thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052768 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
114460 Họ tên: Ngô Anh Dũng
Ngày sinh: 14/08/1977
CMND: 012***518
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052767 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn