Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 15/08/1991
Thẻ căn cước: 045******303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184339 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
102 Họ tên: Nguyễn Xuân Vĩnh
Ngày sinh: 10/10/1978
Thẻ căn cước: 042******379
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184338 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
103 Họ tên: Trần Quang Tú Anh
Ngày sinh: 24/01/1980
Thẻ căn cước: 056******372
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184337 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
104 Họ tên: Lê Hà Thái Phong
Ngày sinh: 02/06/1981
Thẻ căn cước: 079******331
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184336 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
BXD-00184336 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 20/02/2029
105 Họ tên: Hà Văn Đại
Ngày sinh: 24/05/1984
Thẻ căn cước: 049******175
Trình độ chuyên môn: ThS, Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184335 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
106 Họ tên: Ngô Đoan Thanh
Ngày sinh: 02/02/1979
Thẻ căn cước: 094******051
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184334 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
107 Họ tên: Hồ Nghĩa Hiệp
Ngày sinh: 08/05/1979
Thẻ căn cước: 082******291
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184333 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) I 20/02/2029
BXD-00184333 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, hầm) I 20/02/2029
108 Họ tên: Nguyễn Văn Huân
Ngày sinh: 10/10/1971
Thẻ căn cước: 042******616
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184332 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
109 Họ tên: Nguyễn Quang Thắng
Ngày sinh: 10/11/1989
Thẻ căn cước: 068******132
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184331 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
110 Họ tên: Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 30/03/1977
Thẻ căn cước: 052******310
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184330 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
111 Họ tên: Nguyễn Thành Phương
Ngày sinh: 25/01/1972
Thẻ căn cước: 089******845
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184329 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
BXD-00184329 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
112 Họ tên: Nguyễn Văn Ảnh
Ngày sinh: 02/01/1983
Thẻ căn cước: 027******704
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184328 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
BXD-00184328 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
113 Họ tên: Trịnh Văn Thanh
Ngày sinh: 20/10/1981
Thẻ căn cước: 038******542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184327 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
114 Họ tên: Thiệu Công Chí
Ngày sinh: 06/10/1993
Thẻ căn cước: 044******828
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184326 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
115 Họ tên: Lưu Thanh Long
Ngày sinh: 02/05/1981
Thẻ căn cước: 079******965
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184325 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
116 Họ tên: Yun Yeon Suk
Ngày sinh: 25/10/1980
Hộ chiếu: M32***947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184324 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 31/03/2025
117 Họ tên: Ngô Văn Lênh
Ngày sinh: 04/09/1982
Thẻ căn cước: 049******643
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184323 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
118 Họ tên: Phạm Tuấn Quỳnh
Ngày sinh: 02/09/1986
Thẻ căn cước: 040******060
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184322 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
119 Họ tên: Doãn Văn Lên
Ngày sinh: 25/07/1989
Thẻ căn cước: 049******120
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184321 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
120 Họ tên: Trương Điền Hằng
Ngày sinh: 28/12/1979
Thẻ căn cước: 058******924
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184320 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn