Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: NGUYỄN QUANG NHÂN
Ngày sinh: 06/05/1979
Thẻ căn cước: 096******636
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAM-00158098 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2027
CAM-00158098 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 25/11/2027
122 Họ tên: NGUYỄN NHẬT VINH
Ngày sinh: 09/04/1991
CMND: 381***441
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAM-00158097 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/11/2027
123 Họ tên: ĐOÀN KHÁNH DUY
Ngày sinh: 13/03/1997
Thẻ căn cước: 096******559
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAM-00158096 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 25/11/2027
124 Họ tên: NGUYỄN VĂN HẲN
Ngày sinh: 03/07/1990
Thẻ căn cước: 096******767
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAM-00158095 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 25/11/2027
CAM-00158095 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 25/11/2027
125 Họ tên: Chu Mạnh Thái
Ngày sinh: 08/12/1965
Thẻ căn cước: 079******263
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158089 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 28/11/2027
126 Họ tên: Đặng Hoàng Thân
Ngày sinh: 06/04/1992
Thẻ căn cước: 051******924
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158088 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
127 Họ tên: Trần Minh Dũng
Ngày sinh: 27/06/1985
CMND: 026***396
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158087 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 28/11/2027
128 Họ tên: Nguyễn Phước Vinh
Ngày sinh: 05/06/1983
Thẻ căn cước: 072******002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158086 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 28/11/2027
HCM-00158086 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 28/11/2027
129 Họ tên: Trần Nghĩa Hiếu
Ngày sinh: 18/05/1987
CMND: 381***431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158085 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 28/11/2027
HCM-00158085 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
130 Họ tên: Phan Anh Dựa
Ngày sinh: 23/09/1985
CMND: 211***377
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158084 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 28/11/2027
HCM-00158084 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 28/11/2027
131 Họ tên: Phan Thị Ái Luyến
Ngày sinh: 11/09/1985
Thẻ căn cước: 052******900
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ điện tử viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158083 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 28/11/2027
HCM-00158083 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
132 Họ tên: Ngô Quốc Khánh
Ngày sinh: 02/09/1995
Thẻ căn cước: 082******704
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chất học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158082 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất công trình III 28/11/2027
133 Họ tên: Nguyễn Hữu Tú
Ngày sinh: 07/07/1985
Thẻ căn cước: 042******313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158081 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
HCM-00158081 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 28/11/2027
134 Họ tên: Đỗ Văn Sơn
Ngày sinh: 11/10/1984
CMND: 285***849
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158080 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 28/11/2027
135 Họ tên: Lê Văn Sang
Ngày sinh: 23/10/1988
Thẻ căn cước: 049******244
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158079 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 28/11/2027
HCM-00158079 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
136 Họ tên: Trần Văn Thi
Ngày sinh: 01/01/1989
CMND: 205***199
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158078 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III 28/11/2027
137 Họ tên: Trần Văn Thắng
Ngày sinh: 08/09/1976
Thẻ căn cước: 042******960
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158077 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
HCM-00158077 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
138 Họ tên: Nguyễn Phi Hùng
Ngày sinh: 22/09/1992
Thẻ căn cước: 054******262
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158076 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
139 Họ tên: Lê Đình Đức
Ngày sinh: 30/10/1987
Thẻ căn cước: 038******544
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158075 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
140 Họ tên: Hoàng Đức Phượng
Ngày sinh: 18/09/1992
CMND: 187***050
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158074 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn