Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Đặng Hoàng Trọng
Ngày sinh: 20/02/1990
CMND: 215045702
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00122314 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 13/11/2025
182 Họ tên: Lê Hoàng An
Ngày sinh: 15/01/1984
CMND: 281388865
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00122313 Khảo sát địa hình công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 14/05/2025
183 Họ tên: Bùi Hoàng Nam
Ngày sinh: 30/04/1983
Thẻ căn cước: 082083000509
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường bộ (Xây dựng Cầu - Đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00122312 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 26/03/2025
184 Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh: 02/05/1989
Thẻ căn cước: 026189006874
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122298 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 05/10/2026
HNT-00122298 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 05/10/2026
185 Họ tên: Nguyễn Thế Duyệt
Ngày sinh: 19/02/1995
Thẻ căn cước: 036095009191
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122297 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 05/10/2026
186 Họ tên: Phạm Thắng Lợi
Ngày sinh: 21/12/1978
CMND: 111943578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122296 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 05/10/2026
187 Họ tên: Đỗ Văn Thi
Ngày sinh: 15/01/1985
CMND: 111936706
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122295 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/10/2026
HNT-00122295 Thiết kế kết cấu công trình II 05/10/2026
188 Họ tên: Phan Công Lộc
Ngày sinh: 06/10/1996
CMND: 187573808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122294 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 05/10/2026
KTE-00122294 Định giá xây dựng III 18/10/2026
189 Họ tên: Dương Văn Hoàn
Ngày sinh: 18/05/1985
Thẻ căn cước: 038085011155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122293 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/10/2026
190 Họ tên: Phạm Trường Huy
Ngày sinh: 19/01/1985
Thẻ căn cước: 034085010574
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122292 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/10/2026
191 Họ tên: Phạm Đức Cường
Ngày sinh: 10/11/1987
Thẻ căn cước: 030087011658
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122291 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 05/10/2026
HNT-00122291 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/10/2026
192 Họ tên: Nguyễn Đức Kỳ Anh
Ngày sinh: 01/10/1994
CMND: 135476110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122290 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 05/10/2026
HNT-00122290 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 05/10/2026
193 Họ tên: Nguyễn Kim Văn
Ngày sinh: 09/08/1995
CMND: 135768287
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122289 Thiết kế kết cấu công trình III 05/10/2026
194 Họ tên: Nguyễn Xuân Hà
Ngày sinh: 12/09/1988
Thẻ căn cước: 001088002961
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122288 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 05/10/2026
HNT-00122288 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 05/10/2026
195 Họ tên: Cao Tiến Phú
Ngày sinh: 01/09/1990
Thẻ căn cước: 025090000023
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122287 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 05/10/2026
KTE-00122287 Định giá xây dựng III 18/10/2026
196 Họ tên: Trương Đình Hiếu
Ngày sinh: 01/11/1981
CMND: 111563178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122286 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 05/10/2026
HNT-00122286 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 05/10/2026
197 Họ tên: Vũ Thị Duyên
Ngày sinh: 22/02/1996
CMND: 163417914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122285 Thiết kế công trình thủy lợi, đê điều III 05/10/2026
HNT-00122285 Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 05/10/2026
198 Họ tên: Lê Văn Dương
Ngày sinh: 08/06/1969
Thẻ căn cước: 026069000314
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122284 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 05/10/2026
HNT-00122284 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; giao thông II 05/10/2026
199 Họ tên: Vũ Xuân Tuyên
Ngày sinh: 07/07/1977
CMND: 013094715
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122283 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 05/10/2026
200 Họ tên: Bùi Anh Đức
Ngày sinh: 26/08/1975
Thẻ căn cước: 001075030285
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00122282 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 05/10/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn