Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Nguyễn Minh Hải
Ngày sinh: 18/05/1986
CMND: 240843980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - Lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086465 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
182 Họ tên: Phạm Xuân Tùng
Ngày sinh: 01/04/1981
Thẻ căn cước: 035081001088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086464 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 23/03/2025
183 Họ tên: Dương Văn Vũ
Ngày sinh: 29/04/1983
Thẻ căn cước: 001083012873
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086463 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
184 Họ tên: Trần Quý Nhân
Ngày sinh: 06/02/1984
CMND: 151494192
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086462 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
185 Họ tên: Đậu Thành Hồng
Ngày sinh: 13/03/1987
CMND: 186367015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Đường hầm và Metro
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086461 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
186 Họ tên: Nguyễn Văn Trường
Ngày sinh: 20/09/1984
Thẻ căn cước: 036084000163
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086460 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
187 Họ tên: Phạm Minh Tâm
Ngày sinh: 27/11/1970
CMND: 011512637
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086459 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
HNT-00086459 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
188 Họ tên: Nguyễn Thế Trường
Ngày sinh: 15/07/1982
Thẻ căn cước: 001082017590
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086458 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
HNT-00086458 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
189 Họ tên: Trần Văn Luyện
Ngày sinh: 03/01/1988
Thẻ căn cước: 036088009801
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin liên lạc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086457 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086457 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/03/2025
190 Họ tên: Bùi Văn Toàn
Ngày sinh: 12/04/1993
CMND: 164477272
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086456 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086456 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/03/2025
191 Họ tên: Đặng Quốc Dũng
Ngày sinh: 03/03/1989
CMND: 183525185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086455 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086455 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/03/2025
192 Họ tên: Nguyễn Văn Hóa
Ngày sinh: 30/06/1978
Thẻ căn cước: 038078003733
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086454 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086454 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/03/2025
193 Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 10/08/1989
CMND: 173447886
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086453 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086453 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 23/03/2025
194 Họ tên: Trần Nam Long
Ngày sinh: 15/06/1986
Thẻ căn cước: 042086000146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086452 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086452 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
195 Họ tên: Đặng Quang Quân
Ngày sinh: 01/08/1986
CMND: 183372097
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086451 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
HNT-00086451 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 23/03/2025
196 Họ tên: Phạm Tiến Long
Ngày sinh: 26/06/1981
CMND: 111621591
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086450 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086450 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
197 Họ tên: Nguyễn Trung Khải
Ngày sinh: 28/07/1990
CMND: 112495027
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086449 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086449 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 23/03/2025
198 Họ tên: Hoàng Công Hà
Ngày sinh: 02/01/1987
Hộ chiếu: B6033967
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086448 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086448 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 23/03/2025
199 Họ tên: Đặng Ngọc Thái
Ngày sinh: 22/11/1987
CMND: 012614340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086447 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
HNT-00086447 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 23/03/2025
200 Họ tên: Nguyễn Tiến Quân
Ngày sinh: 24/09/1982
Thẻ căn cước: 026082006563
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086446 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
HNT-00086446 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 23/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn