Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21781 Họ tên: Bùi Văn Hiến
Ngày sinh: 19/10/1993
CMND: 135665206
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077059 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
21782 Họ tên: Bùi Văn Khôi
Ngày sinh: 04/04/1991
CMND: 017021709
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077058 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
21783 Họ tên: Phạm Văn Phước
Ngày sinh: 25/06/1989
CMND: 112287662
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077057 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
21784 Họ tên: Giang Quốc Dương
Ngày sinh: 10/12/1984
Thẻ căn cước: 034084009949
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077056 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp & PTNT III 12/11/2024
HNT-00077056 Giám sát công tác xây dựng Công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
21785 Họ tên: Hoàng Bá Tâm
Ngày sinh: 14/05/1988
CMND: 151638488
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077055 Giám sát công tác xây dựng Công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
21786 Họ tên: Nguyễn Đức Nhàn
Ngày sinh: 03/05/1986
Thẻ căn cước: 030086005052
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077054 Giám sát công tác xây dựng dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
21787 Họ tên: Ngô Văn Tuấn
Ngày sinh: 10/04/1988
Thẻ căn cước: 036088000837
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077053 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/11/2024
HNT-00077053 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 12/11/2024
21788 Họ tên: Nguyễn Đình Vụ
Ngày sinh: 15/09/1993
CMND: 151958311
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077052 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
21789 Họ tên: Trần Bảo Ngọc
Ngày sinh: 28/07/1983
Thẻ căn cước: 001083001168
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077051 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/11/2024
HNT-00077051 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 12/11/2024
21790 Họ tên: Kiều Văn Vân
Ngày sinh: 03/03/1982
Thẻ căn cước: 001082028489
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077050 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 12/11/2024
HNT-00077050 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 12/11/2024
21791 Họ tên: Đặng Vũ Hưng
Ngày sinh: 14/01/1972
Thẻ căn cước: 036072001817
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077049 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
HNT-00077049 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 12/11/2024
21792 Họ tên: Đoàn Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 06/12/1985
Thẻ căn cước: 034085000137
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077048 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
HNT-00077048 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 12/11/2024
21793 Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 01/11/1972
Thẻ căn cước: 001072002213
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077047 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 12/11/2024
HNT-00077047 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 12/11/2024
21794 Họ tên: Đặng Quốc Việt
Ngày sinh: 11/01/1976
Thẻ căn cước: 033076003460
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077046 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 12/11/2024
HNT-00077046 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 12/11/2024
21795 Họ tên: Phạm Xuân Ngội
Ngày sinh: 04/06/1978
Thẻ căn cước: 034078004255
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng và thiết bị thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077045 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 12/11/2024
HNT-00077045 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 12/11/2024
21796 Họ tên: Nguyễn Tiến Long
Ngày sinh: 22/11/1991
CMND: 112347989
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077044 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
21797 Họ tên: Vũ Tuấn Anh
Ngày sinh: 27/06/1987
CMND: 112021400
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077043 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
21798 Họ tên: Lê Đông
Ngày sinh: 05/11/1980
Thẻ căn cước: 038080000212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - xây dựng Thủy lợi, thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077042 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 12/11/2024
HNT-00077042 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 12/11/2024
21799 Họ tên: Vũ Văn Hoàn
Ngày sinh: 03/10/1993
CMND: 145596488
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077041 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 12/11/2024
HNT-00077041 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
21800 Họ tên: Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 26/12/1987
CMND: 121616078
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00077040 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 12/11/2024
HNT-00077040 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 12/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn