Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62221 Họ tên: Nguyễn Thành Lâm
Ngày sinh: 15/06/1984
CMND: 113164547
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050270 Giám sát công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật II 14/07/2025
62222 Họ tên: Cấn Văn Đại
Ngày sinh: 06/07/1968
CMND: 113668956
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050268 Giám sát Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật II 14/07/2025
HOB-00050268 Giám sát Công trình Giao thông đường bộ II 14/07/2025
62223 Họ tên: Hoàng Kiến Lợi
Ngày sinh: 13/04/1975
CMND: 013520223
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050266 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 24/05/2026
HOB-00050266 Giám sát công tác thi công xây dựng công trình Dân dụng, Vỏ bao che công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 24/05/2026
62224 Họ tên: Nguyễn Quang Hưng
Ngày sinh: 30/04/1982
CMND: 113080341
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050265 Giám sát công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật III 14/07/2025
HOB-00050265 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 14/07/2025
62225 Họ tên: Trần Văn Thắng
Ngày sinh: 03/01/1988
CMND: 113828138
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiêp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050264 Giám sát công tác thi công xây dựng công trình Dân dụng, Vỏ bao che công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật ( cấp thoát nước) III 24/05/2026
HOB-00050264 Giám sát công tác thi công xây dựng công trình Dân dụng, Vỏ bao che công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 24/05/2026
62226 Họ tên: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày sinh: 25/08/1978
CMND: 113033146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện, điện tử; Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050263 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 21/10/2024
HOB-00050263 Giám sát công trình Dân dụng, vỏ bao che công nghiệp II 14/07/2025
62227 Họ tên: Tạ Việt Anh
Ngày sinh: 18/07/1987
CMND: 113276831
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiêp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050260 Giám sát công tác thi công xây dựng công trình Dân dụng, Vỏ bao che công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật ( cấp thoát nước) III 24/05/2026
HOB-00050260 Giám sát công tác thi công xây dựng công trình Dân dụng, Vỏ bao che công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 24/05/2026
62228 Họ tên: Quách Đình Thủy
Ngày sinh: 26/04/1963
CMND: 113516905
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050258 Giám sát Dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp II 14/07/2025
HOB-00050258 Giám sát công tác thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III 24/05/2026
62229 Họ tên: Đặng Tài Đức
Ngày sinh: 14/02/1987
CMND: 113245669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050257 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II 24/05/2024
62230 Họ tên: Lã Văn Trường
Ngày sinh: 27/06/1985
CMND: 113174084
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050256 Giám sát Dân dụng II 24/05/2024
62231 Họ tên: Đỗ Văn Thành
Ngày sinh: 01/11/1973
CMND: 113588153
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00050255 Giám sátcông tác xây dựng công trình Dân dụng, vỏ bao che công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 24/05/2026
62232 Họ tên: Nguyễn Văn Nam
Ngày sinh: 25/07/1988
CMND: 186411980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050253 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 21/10/2025
62233 Họ tên: Phan Thanh Hải
Ngày sinh: 08/04/1985
CMND: 186110120
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NGA-00050251 Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ III 28/12/2025
62234 Họ tên: Vũ Hải Dương
Ngày sinh: 25/01/1979
CMND: 182167241
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NGA-00050244 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 05/09/2024
62235 Họ tên: Phan Hữu Nhật
Ngày sinh: 04/04/1978
CMND: 182182269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NGA-00050243 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp II 26/03/2026
NGA-00050243 Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp II 26/03/2026
62236 Họ tên: Nguyễn Bá Trường
Ngày sinh: 28/09/1982
CMND: 186057549
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NGA-00050240 Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ III 08/10/2024
62237 Họ tên: Nguyễn Quốc Chung
Ngày sinh: 09/05/1983
CMND: 186069269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NGA-00050229 Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật III 10/07/2025
NGA-00050229 Định giá xây dựng II 10/07/2025
62238 Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 15/07/1976
CMND: 271387461
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00050227 Định giá xây dựng II 29/01/2024
DON-00050227 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 22/03/2024
62239 Họ tên: Phan Văn Mạnh
Ngày sinh: 18/07/1979
CMND: 025474363
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00050226 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 29/01/2024
DON-00050226 Định giá xây dựng III 29/01/2024
62240 Họ tên: Trần Minh Châu
Ngày sinh: 25/05/1989
CMND: 271840685
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00050225 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 29/01/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn