Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95481 Họ tên: Vũ Ngọc Bách
Ngày sinh: 19/07/1989
Thẻ căn cước: 034******583
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00075002 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/10/2024
CTN-00075002 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình II 16/06/2027
95482 Họ tên: Trần Đức Quân
Ngày sinh: 27/10/1983
CMND: 013***496
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00075001 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/10/2024
95483 Họ tên: Nguyễn Việt Cường
Ngày sinh: 01/02/1977
CMND: 125***199
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00075000 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00075000 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
95484 Họ tên: Nguyễn Văn Hoành_Thu hồi theo Quyết định 09/QĐ-HĐXD-CN ngày 3/4/2023 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng
Ngày sinh: 15/11/1976
CMND: 141***888
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074999 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00074999 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 16/10/2024
95485 Họ tên: Nguyễn Thành Niên
Ngày sinh: 16/06/1984
CMND: 060***556
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074998 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thu hồi theo Quyết định số 07/QĐ-HĐXD-CN ngày 04/11/2021 (Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật) I 16/10/2024
BXD-00074998 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Thu hồi theo Quyết định số 07/QĐ-HĐXD-CN ngày 04/11/2021 (Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp) I 16/10/2024
95486 Họ tên: Nguyễn Quang Tuấn
Ngày sinh: 28/03/1985
CMND: 151***574
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074997 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95487 Họ tên: Nguyễn Hải Hưng
Ngày sinh: 11/07/1973
CMND: 011***681
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074996 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
BXD-00074996 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 12/09/2028
95488 Họ tên: Nghiêm Đức Thoại
Ngày sinh: 20/05/1981
Thẻ căn cước: 001******940
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074995 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông I 16/10/2024
95489 Họ tên: Dương Văn Thịnh
Ngày sinh: 05/04/1985
CMND: 013***025
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành tin học xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074994 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
BXD-00074994 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
95490 Họ tên: Phan Trung Chính
Ngày sinh: 27/09/1989
CMND: 162***414
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074993 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
HTV-00074993 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 03/06/2027
95491 Họ tên: Hoàng Hữu Quyết
Ngày sinh: 02/05/1982
Thẻ căn cước: 026******567
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074992 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95492 Họ tên: Lê Thanh Hải
Ngày sinh: 20/05/1979
Thẻ căn cước: 026******335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074991 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
95493 Họ tên: Lê Thanh Bình
Ngày sinh: 13/10/1979
CMND: 182***764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074990 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95494 Họ tên: Nguyễn Duy Kinh
Ngày sinh: 02/08/1967
CMND: 182***303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074989 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95495 Họ tên: Lê Anh Tuấn
Ngày sinh: 01/07/1985
CMND: 168***163
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074988 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95496 Họ tên: Nguyễn Xuân Phát
Ngày sinh: 10/09/1985
Thẻ căn cước: 001******730
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074987 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/10/2024
95497 Họ tên: Trương Đức Tiến
Ngày sinh: 06/11/1981
CMND: 013***396
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074986 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/10/2024
95498 Họ tên: Trần Quế Lâm
Ngày sinh: 14/04/1972
Thẻ căn cước: 025******057
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074985 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kiến trúc công trình I 16/10/2024
95499 Họ tên: Đỗ Văn Trong
Ngày sinh: 10/04/1987
CMND: 162***951
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074984 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
KTE-00074984 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 25/08/2027
95500 Họ tên: Phan Đức Dũng
Ngày sinh: 23/03/1983
Thẻ căn cước: 026******155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074983 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
HNT-00074983 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 18/08/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn