Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95621 Họ tên: Lê Ngọc Bình
Ngày sinh: 20/08/1980
Thẻ căn cước: 001080010341
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025744 Định giá xây dựng II 25/05/2023
95622 Họ tên: Lương Văn Cảnh
Ngày sinh: 29/04/1972
CMND: 161883758
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025743 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95623 Họ tên: Lê Tiến Dũng
Ngày sinh: 26/02/1980
Thẻ căn cước: 037080001295
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025742 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/05/2023
NIB-00025742 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95624 Họ tên: Ngô Văn Thành
Ngày sinh: 28/04/1983
Thẻ căn cước: 036083000732
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025741 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/05/2023
NIB-00025741 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95625 Họ tên: Vũ Đình Hiệp
Ngày sinh: 10/06/1977
CMND: 164180528
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025740 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/05/2023
NIB-00025740 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95626 Họ tên: Hoàng Tử Hùng
Ngày sinh: 28/03/1963
CMND: 161520675
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025739 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/05/2023
NIB-00025739 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95627 Họ tên: Lê Phạm Tuân
Ngày sinh: 25/11/1970
CMND: 164051865
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025738 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt III 06/07/2023
NIB-00025738 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/05/2023
95628 Họ tên: Lê Văn Kiên
Ngày sinh: 23/06/1968
CMND: 012497301
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình đường oto
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00025737 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 12/11/2024
HNT-00025737 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 12/11/2024
95629 Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 03/10/1958
Thẻ căn cước: 034058004537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025736 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/05/2023
NIB-00025736 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95630 Họ tên: Vũ Văn Thủ
Ngày sinh: 26/10/1991
CMND: 163139174
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025735 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
NIB-00025735 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
95631 Họ tên: Quách Huy Hiếu
Ngày sinh: 27/10/1960
Thẻ căn cước: 037060000769
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cảng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025734 Quản lý dự án (công trình dân dụng) III 25/05/2023
NIB-00025734 Định giá xây dựng II 25/05/2023
95632 Họ tên: Phạm Hồng Sơn
Ngày sinh: 20/03/1986
CMND: 164267615
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025733 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
NIB-00025733 Định giá xây dựng III 25/05/2023
95633 Họ tên: Nguyễn Viết Chung
Ngày sinh: 08/04/1953
CMND: 111001371
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025732 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
NIB-00025732 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
95634 Họ tên: Hoàng Xuân Nam
Ngày sinh: 11/01/1992
Thẻ căn cước: 037092003368
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025731 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
NIB-00025731 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
95635 Họ tên: Đỗ Thị Hằng
Ngày sinh: 09/08/1959
CMND: 164073297
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025730 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
NIB-00025730 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp III 04/03/2027
95636 Họ tên: Đặng Văn Bá
Ngày sinh: 12/05/1958
CMND: 163187769
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cảng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025729 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
NIB-00025729 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
95637 Họ tên: Phan Thanh Hoàn
Ngày sinh: 08/08/1992
Thẻ căn cước: 037092000131
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025728 Thiết kế Kiến trúc công trình II 06/04/2024
NIB-00025728 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 04/03/2027
95638 Họ tên: Đào Quốc Đảm
Ngày sinh: 21/10/1993
Thẻ căn cước: 037093002116
Trình độ chuyên môn: TC Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025727 Quản lý dự án (công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật) III 25/05/2023
95639 Họ tên: Trịnh Thị Minh Thục
Ngày sinh: 17/07/1984
CMND: 164141059
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025726 Quản lý dự án (công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật) III 25/05/2023
95640 Họ tên: Phạm Thị Ánh Tuyết
Ngày sinh: 12/09/1984
CMND: 164172955
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025725 Quản lý dự án (công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật) III 25/05/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn