Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114321 Họ tên: Nguyễn Tuấn Biên
Ngày sinh: 17/11/1979
CMND: 201***940
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052979 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
114322 Họ tên: Đoàn Ngọc Dung
Ngày sinh: 17/06/1979
CMND: 205***483
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052978 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
114323 Họ tên: Hồ Văn Phương
Ngày sinh: 04/04/1978
CMND: 205***813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052977 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
114324 Họ tên: Nguyễn Văn Hoàn
Ngày sinh: 01/02/1983
CMND: 205***038
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052976 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất I 26/03/2024
114325 Họ tên: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 15/09/1982
CMND: 012***173
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052975 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
BXD-00052975 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/03/2024
114326 Họ tên: Trần Đức Quang
Ngày sinh: 16/10/1977
CMND: 201***019
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052974 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kiến trúc công trình I 26/03/2024
BXD-00052974 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/03/2024
114327 Họ tên: Phan Hữu Bách
Ngày sinh: 18/07/1978
Hộ chiếu: B63**286
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052973 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kiến trúc công trình I 26/03/2024
BXD-00052973 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/03/2024
114328 Họ tên: Phùng Nhật Hòe
Ngày sinh: 18/07/1987
CMND: 186***212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052972 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
114329 Họ tên: Hồ Văn Thu
Ngày sinh: 15/10/1978
CMND: 201***320
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052971 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/08/2024
BXD-00052971 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 26/03/2024
114330 Họ tên: Lê Thanh Trinh
Ngày sinh: 03/02/1977
CMND: 201***882
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052970 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật I 25/06/2024
BXD-00052970 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 25/06/2024
114331 Họ tên: Nguyễn Văn Toàn
Ngày sinh: 01/05/1981
CMND: 197***433
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052969 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
BXD-00052969 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 04/06/2025
114332 Họ tên: Lê Nhật Trường
Ngày sinh: 01/03/1986
CMND: 225***103
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052968 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
114333 Họ tên: Nguyễn Đình Thắng
Ngày sinh: 02/02/1987
CMND: 281***908
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052967 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 26/03/2024
HTV-00052967 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình II 29/07/2027
114334 Họ tên: Võ Thanh Long
Ngày sinh: 30/12/1981
CMND: 201***016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052966 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 26/03/2024
114335 Họ tên: Nguyễn Thạc Vũ
Ngày sinh: 01/01/1973
Thẻ căn cước: 049******511
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052965 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 26/03/2024
BXD-00052965 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
114336 Họ tên: Nguyễn Văn Nhớ
Ngày sinh: 01/01/1977
CMND: 211***471
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052964 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 28/05/2024
BXD-00052964 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
114337 Họ tên: Nguyễn Kim Phụ
Ngày sinh: 05/06/1967
CMND: 200***578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052963 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ I 26/03/2024
BXD-00052963 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 20/01/2025
114338 Họ tên: Hoàng Trọng Thành
Ngày sinh: 05/04/1968
CMND: 201***208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052962 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/03/2024
BXD-00052962 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 16/04/2024
114339 Họ tên: Đỗ Văn Lâm
Ngày sinh: 27/11/1970
CMND: 201***536
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052961 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 26/03/2024
114340 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thảo
Ngày sinh: 08/04/1977
CMND: 201***011
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052960 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
BXD-00052960 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn