Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Nguyễn Hoài Mến
Ngày sinh: 26/11/1996
CMND: 215***991
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158073 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
142 Họ tên: Lê Hoài Nam
Ngày sinh: 29/05/1990
Thẻ căn cước: 052******229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158072 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 28/11/2027
143 Họ tên: Lư Văn Khánh
Ngày sinh: 20/07/1983
Thẻ căn cước: 049******737
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158071 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
HCM-00158071 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 28/11/2027
144 Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 10/02/1971
Thẻ căn cước: 031******778
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng và CN)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158070 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 28/11/2027
145 Họ tên: Nguyễn Văn Tâm
Ngày sinh: 10/09/1992
CMND: 212***603
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158069 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
146 Họ tên: Phùng Văn Mạng
Ngày sinh: 18/04/1988
Thẻ căn cước: 086******801
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158068 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
147 Họ tên: Đỗ Hoài Linh
Ngày sinh: 26/02/1992
CMND: 261***401
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158067 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 28/11/2027
148 Họ tên: Nguyễn Đặng Thành Tân
Ngày sinh: 28/10/1993
Thẻ căn cước: 086******878
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158066 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
149 Họ tên: Hồ Ngọc Minh
Ngày sinh: 15/02/1981
Thẻ căn cước: 060******955
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158065 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
150 Họ tên: Nguyễn Hà Xuân
Ngày sinh: 07/02/1989
Thẻ căn cước: 058******365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158064 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
151 Họ tên: Nguyễn Văn Tình
Ngày sinh: 05/05/1995
Thẻ căn cước: 087******535
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158063 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
152 Họ tên: Nguyễn Xuân Lộc
Ngày sinh: 10/02/1973
Thẻ căn cước: 056******050
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Kỹ thuật xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158062 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp II 28/11/2027
HCM-00158062 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/11/2027
153 Họ tên: Nguyễn Hồng Liêu
Ngày sinh: 26/07/1986
Thẻ căn cước: 052******842
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158061 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 28/11/2027
HCM-00158061 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2027
154 Họ tên: Võ Ngọc Linh
Ngày sinh: 21/05/1982
Thẻ căn cước: 051******194
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158060 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 28/11/2027
155 Họ tên: Nguyễn Văn Trận
Ngày sinh: 10/11/1992
Thẻ căn cước: 052******151
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158059 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 28/11/2027
156 Họ tên: Lê Văn Linh
Ngày sinh: 16/05/1994
CMND: 321***846
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158058 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 28/11/2027
157 Họ tên: Hà Trọng Kính
Ngày sinh: 10/07/1996
Thẻ căn cước: 054******326
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158057 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 28/11/2027
158 Họ tên: Ngô Hoàng Minh Đức
Ngày sinh: 06/01/1997
Thẻ căn cước: 080******293
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158056 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 28/11/2027
159 Họ tên: Phạm Quang Nhân
Ngày sinh: 20/12/1983
Thẻ căn cước: 037******709
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00158055 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật III 23/11/2027
160 Họ tên: Đỗ Văn Hiệp
Ngày sinh: 02/02/1974
Thẻ căn cước: 036******257
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00158054 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu) II 23/11/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn