Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Đào Kế Hiểu
Ngày sinh: 12/08/1978
Thẻ căn cước: 001******927
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174561 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
162 Họ tên: Trần Văn Tiến
Ngày sinh: 29/09/1976
Thẻ căn cước: 026******343
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174560 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp III 25/09/2028
163 Họ tên: Phạm Văn Đồng
Ngày sinh: 09/10/1958
Thẻ căn cước: 025******036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174557 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án Dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
PHT-00174557 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
164 Họ tên: Phùng Văn Sơn
Ngày sinh: 10/07/1966
Thẻ căn cước: 025******970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174556 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông II 25/09/2028
165 Họ tên: Dương Thị Hiểu
Ngày sinh: 21/12/1991
Thẻ căn cước: 001******941
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy hoạch vùng và đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174555 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 25/09/2028
166 Họ tên: Đinh Xuân Thanh
Ngày sinh: 17/08/1977
Thẻ căn cước: 025******784
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ giới hóa xây dựng giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174554 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
PHT-00174554 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông cầu III 25/09/2028
167 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 20/06/1970
Thẻ căn cước: 025******120
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174553 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế công trình NN&PTNT (thủy lợi) III 25/09/2028
PHT-00174553 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
168 Họ tên: Nguyễn Mạnh Tiến
Ngày sinh: 20/03/1969
Thẻ căn cước: 019******555
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174552 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 25/09/2028
PHT-00174552 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
169 Họ tên: Nguyễn Anh Thương
Ngày sinh: 26/01/1984
Thẻ căn cước: 025******059
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174551 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp III 25/09/2028
PHT-00174551 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
170 Họ tên: NGUYỄN TRẦN THẾ DUY
Ngày sinh: 02/11/1970
Thẻ căn cước: 089******857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00174550 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình III 18/09/2028
ANG-00174550 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 18/09/2028
171 Họ tên: Nguyễn Đình Cương
Ngày sinh: 08/11/1978
Thẻ căn cước: 001******167
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00174549 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/09/2028
172 Họ tên: Hà Văn Thường
Ngày sinh: 01/01/1980
Thẻ căn cước: 036******351
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174548 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/09/2028
CAT-00174548 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 22/09/2028
173 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 21/03/1983
Thẻ căn cước: 038******453
Trình độ chuyên môn: Trung học chuyên nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174547 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 22/09/2028
CAT-00174547 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 22/09/2028
174 Họ tên: Đào Văn Cường
Ngày sinh: 20/02/1985
Thẻ căn cước: 037******810
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174546 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 22/09/2028
175 Họ tên: Chau Thương
Ngày sinh: 19/06/1994
Thẻ căn cước: 091******990
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174545 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 22/09/2028
176 Họ tên: Đinh Hồng Minh
Ngày sinh: 26/02/1980
Thẻ căn cước: 037******373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174544 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 22/09/2028
177 Họ tên: Đặng Trung Hậu
Ngày sinh: 10/12/1993
Thẻ căn cước: 082******788
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174543 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 22/09/2028
HCM-00174543 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 22/09/2028
178 Họ tên: Nguyễn Nam Khánh
Ngày sinh: 01/09/1994
Thẻ căn cước: 046******160
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174542 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 22/09/2028
179 Họ tên: Lê Thanh Trí
Ngày sinh: 24/12/1981
Thẻ căn cước: 052******717
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174541 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) II 22/09/2028
180 Họ tên: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 07/05/1992
Thẻ căn cước: 082******042
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174540 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 22/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn